משלוחים לכל הארץ
0
שליחת תמונות מהירה

תנאי שימוש

ספידפיק SpeedPic מתנות בהדפסה אישית” (להלן: “האתר”) הינו אתר השייך ומופעל ע”י חברת אור אביב דיגיטל בע”מ (להלן: “הנהלת האתר” ו/או “החברה”).

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המובאים להלן (להלן “תנאי השימוש”). באם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.

שימוש באתר מהווה את הסכמתך בפועל לתנאי השימוש המפורטים להלן:

1. תקנון זה מציג את יחסי המסחר ותנאי ההתקשרות בין המשתמש לבין האתר.

2. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

3. תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על-ידי הנהלת האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה, שינויים אלה יחייבו עם פרסומם באתר.

4. רשאי להשתמש באתר, משתמש אשר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות, מלאו למשתמש 16 שנה ויש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין אשר פרטיו האישייםמולאו נאמנה.


5. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות, ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.


6. מסירת פרטים אישיים נעשית עפ”י רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם.המשתמש מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם הינם נכונים ומדויקים.


7. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש אחר במידע לרבות בפרטיו האישיים של המשתמש ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין ו/או

ע”י רשות מוסמכת ו/או כדי למנוע שימוש לרעה ו/או אם על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר הנסיבות מצריכות זאת וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש ו/או בהסכמת המשתמש.

למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה במקרים כאמור.

8. הנהלת האתר וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע, ו/או בדרך העברתו אל המשתמש. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בפרטים המפורסמים ע”י מפרסמים אחרים באתר, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא תהיה הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אחראים על טעויות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים ו/או מידע מוטעה ו/או אחר.
באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידה שהנסיבות מצריכות זאת.

9. הנהלת האתר אינה מפקחת ו/או בוחנת את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ו/או אשר בגינם נדרש מתן שירותי פיתוח תמונות ו/או הפקת עבודה גרפית, ו/או אחר.הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, מהשימוש באתר ו/או מהתנהגות הגולשים בו ו/או אחר לרבות בשל טעות, אובדן מידע, תועבה, פורנוגרפיה,

גזענות, הטרדות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות קניין רוחני כלשהו, או הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.

10. המשתמש מצהיר כי הנו אחראי לתוכן ולאיכות התכנים המסופקים על ידו, והנו הבעלים או בעל הזכות להציג את כל המידע לרבות התמונות ו/או העבודה הגרפית ו/או אחר המסופקים על ידו. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש להנהלת האתר, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או בכלל. המשתמש ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לה לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

11. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות – אך לא מתחייבת – למחוק תכנים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

12. באתר מוצעים למכירה פרטים המלווים בתמונות והסברים, שנועדו להמחשה בלבד, ליד כל פריט מופיע מחיר המוצר בשקלים כולל מע”מ.

13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים לפי שיקול דעתה. החברה מתחייבת לשמור מחיר למשתמש רק אם בוצעה הזמנה ושולם עבורה בפועל.

14. דמי משלוח מפורטים בעת ההזמנה.

15. משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. המשתמש רשאי לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת.

16. התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בתשלום טלפוני, נציגי השירות יצרו קשר טלפוני בתוך 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה, על-מנת לקבל את פרטי כרטיס האשראי.

17. הנהלת האתר מתחייבת לספק אך ורק מוצרים ו/או שירותים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי או על ידי תשלום באחד מסניפי הנהלת האתר.

18. למשתמש ניתנת האפשרות לביצוע איסוף המוצר מאחד מסניפי הנהלת האתר. אפשרות זו פוטרת את המשתמש מתשלום דמי משלוח. אם המשתמש בוחר באפשרות של איסוף עצמי אזי הדבר יעשה בזמן שעות הפעילות של אותה חנות שממנה בחר לאסוף את המוצר.

19. כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי, וזמינים לאספקה. יחד עם זאת, שומר האתר על זכותו להשתמש בימי האספקה המצוינים ליד המוצר (10 ימי עסקים). במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי – מתחייבת הנהלת האתר להודיע טלפונית למשתמש על החוסר הנ”ל, ולסכם עם המשתמש את מועד משלוח הפריט החסר או לחילופין פריט שווה ערך (בהתאם להסכמת המשתמש).

20. אנו שולחים את הפריטים כמעט לכל מקום בארץ, להנהלת האתר הזכות המלאה להחליט האם המשלוח יעשה באמצעות שרותי לוגיסטיקה של רשות הדואר ו/או קבלני לוגיסטיקה ושילוח אחרים ו/או באמצעות עובדי הנהלת האתר וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי (בתוספת תשלום עבור המשלוח)


מבלי לפגוע באמור לעיל לחברה שמורה הזכות להודיע למשתמש כי לא תבצע משלוח למקום מסוים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

21. הנהלת האתר רשאית לבקש את נוכחות המשתמש במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות של המשתמש ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

22. חתימה על קבלת משלוח תהווה אישור לקבלת המוצר.

23. א. זמן האספקה מתייחס לימי עבודה ואינו כולל ימי שישי, שבת וחגי ישראל.

ב. ספירת מועדי המשלוח תחל רק לאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי.

ג. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר.

24. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות אלא אם כן צוין אחרת.

25. אחריות מוצרים- כל אחד ממוצרינו נושא תעודת אחריות של היבואן. מובהר בזאת כי האחריות לעבודה תקינה של המוצר מוטלת על יצרן הציוד על פי כתב האחריות המצורף לפריט ואם חלה תקלה בפעולתו – על הצרכן לפנות ליבואן על פי כתב האחריות שבידו.

26. לפני אספקת המוצר עובר המוצר בדיקה מוקדמת ע”י הנהלת האתר כדי לבדוק את טיב המוצר ואז נארז באריזה סגורה. במידה והמוצר מגיע לידי המשתמש בחבילה שאיננה סגורה, עליו להודיע מיידית להנהלת האתר.

27. אין אפשרות להחזיר מוצר אשר אריזתו נפתחה (אלא אם כן הרוכש היה צריך לפתוח את האריזה כדי לגלות את הפגם במוצר) המוצר נפגם, נפגע, נגרם לו נזק מכל סוג שהוא על ידי המשתמש. אין החזרה של מוצר דיגיטלי.

28. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים ו/או שירותים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (כגון הדפסת תמונות או עבודות גרפיות).

29. א. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ובכפוף לסעיף 28 לתנאי השימוש רשאי המשתמש, אשר רכש מוצר דרך האתר, לבטל קנייתו של המוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר.

ב. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הנהלת האתר יתבקש המשתמש להחזיר את המוצר לאחד מסניפי הנהלת האתר, בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר. הנהלת האתר תחזיר למשתמש תוך 14 ימים מקבלת ההודעה על ביטול העסקה (ובכפוף לקבלת המוצר בחוזר) את כספו בניכוי דמי ביטול כמפורט בחוק הגנת הצרכן וחיוב דמי עמלה לביטול ע”י חברת האשראי.

ג. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא יחויב המשתמש בדמי ביטול כלשהם. דמי המשלוח של המוצר חזרה לכתבות הנהלת האתר, במקרה כאמור, ישולמו על ידי הנהלת האתר.

30. הנהלת האתר רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. התנהגות המשתמש אינה הולמת;
ב. המשתמש ניסה ו/או מנסה לפגוע בניהול התקין של האתר;
ג. המשתמש מסר פרטים שגויים;
ד. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש של האתר;
ה. חברת האשראי לא אישרה את ביצוע העסקה;
ו. המשתמש לא שילם בעבר עבור מוצרים שהזמין באתר;
ז. המשתמש בחר לאסוף את המוצר באופן עצמאי אולם לא אסף את המוצר בתוך 7 ימי עסקים מתאריך אישור האיסוף;
ח. המשתמש בחר לא להשאיר פרטי כרטיס אשראי אצל נציג הנהלת האתר באמצעות הטלפון, לא יצר קשר עם הנהלת האתר, ולא מסר פרטי כרטיס אשראי לתשלום, תוך 48 שעות מהשעה בה יצר נציג הנהלת האתר קשר טלפוני עם המשתמש.
ט. המשתמש עלול למכור מוצרים ו/או שירותים אשר רכש באתר, לצד שלישי.

בכל מקרה כאמור, תציג הנהלת האתר למשתמש את סיבת הביטול וכן תשיב למשתמש כל סכום ששולם, אם שולם, תמורת המוצר.

31. הנהלת האתר אינה אחראית לשמירת תמונות בשרת מעבר לחודש מיום העלאתן.

32. כל הזכויות על תכני האתר שמורות להנהלת האתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, להציג באתר אינטרנט ולעשות שימוש בתכנים ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או במקום אחר מבלי לקבל הרשאה מפורשת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה במידה ותינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה בדרך כלשהי.

33. המשתמש מתחייב שלא להעביר לאתר מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של הנהלת האתר ו/או בלקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

34. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה. שינויים אלה יחייבו עם פרסומם באתר.

הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעולת האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

35. המשתמש מסכים לקבל פניות מהנהלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני, טלפון או בכל דרך אחרת.

36. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר יעשה זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

א. בטלפון להנהלת האתר למספר 03-9313677.
ב. בפניה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@speedpic.co.il , תוך ציון שמו, שם משפחתו, מספר טלפון, סוג השירות וכתובת המייל בה הוא רשום לשירות.

37. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

38. מובהר בזאת, כי רק האמור בתנאי השימוש של האתר יחייב את הנהלת האתר.

קראתי את תנאי השימוש, הבנתי אותם, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות הנהלת האתר ו/או מי מטעמה כפופים לתנאי השימוש כאמור.

סל קניות

קולקציה חדשה? מבצע חד פעמי?
הניוזלטר שלנו יספר לכם הכל לפני כולם! הירשמו עכשיו וקבלו הטבה של
10% לקנייה הבאה!